Loading posts...
  • COVID19

    Iran Coronavirus Data Visualization  داده نگاری نسبت تعداد مبتلایان به ویروس کرونا به جمعیت کل درهر یک از استان های ایران   شعاع دایره‌های قرمزنشان دهنده افزایش روزانه این نسبت در هریک…