داده نگاری نسبت تعداد مبتلایان به ویروس کرونا به جمعیت کل درهر یک از استان های ایران

  شعاع دایره‌های قرمزنشان دهنده افزایش روزانه این نسبت در هریک از استان‌های ایران است

مرجع اطلاعات مربوط به مبتلایان کرونا از سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران(ایرنا) واطلاعات جمعیت از سایت مرکز آمار ایران است