Iran Coronavirus Data Visualization

 داده نگاری نسبت تعداد مبتلایان به ویروس کرونا به جمعیت کل درهر یک از استان های ایران

  شعاع دایره‌های قرمزنشان دهنده افزایش روزانه این نسبت در هریک از استان‌های ایران است

مرجع اطلاعات مربوط به مبتلایان کرونا از سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران(ایرنا) واطلاعات جمعیت از سایت مرکز آمار ایران است